Skip to main content

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az oldal üzemeltetője: Róza Ráchel E.V. 
Nyilvántartási szám: 53205168
Adószám: 69453535-1-33
Székhely: 2094 Nagykovácsi, Bükk utca 11.
E-mail: rachel@mashangon.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Róza Ráchel
Az adatvédelmi tisztviselő közvetlen elérhetőségei:
e-mail címe: rachel@mashangon.hu

1. Regisztráció 

A regisztrációhoz a felhasználónak ki kell töltenie a regisztráció során felkínált űrlap kötelező mezőit. A felhasználó köteles a regisztráció során a kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni, azokért a regisztráló felel. Az adatok rögzítését követően a felhasználó értesítőt kap és az ebben található linkre kattintva tekintheti meg regisztrációját. A regisztrált adatok a felhasználó által bármikor ellenőrizhetők az oldalon található és regisztráló által elfogadott adatkezelési nyilatkozat és a GDPR irányadó rendelkezései szerint.

Az oldal látogatója regisztráció alapján válik felhasználóvá, mely az oldalon elérhető szolgáltatások igénybevételének előfeltétele. A regisztrációt követő vásárlást és fizetést követően válik a jogosulttá az oldalon elérhető díjköteles szolgáltatások igénybevételére.

2. Árak

A weboldalon feltüntetett árak tartalmazzák az általános forgalmi adót, azonban az oldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a feltüntetett árakat, költségeket, díjakat bármikor egyoldalúan megváltoztassa. A változtatások a közléssel lépnek hatályba.

3. Pénznem

A szolgáltatás ára, valamint a szállítási költségek és esetleges egyéb díjak HUF (Magyar forint) pénznemben egyenlíthetők ki. Online bankkártyával történő fizetés esetén amennyiben a felhasználó a fent említett pénznemektől eltérő pénznemű bankszámláját terheli meg, akkor azt a felhasználó bankszámláját vezető bank a HUF pénznemben teljesítendő összegnek megfelelő értékkel terheli meg. 

4. Fizetési lehetőségek és feltételek 

A megrendelt szolgáltatás online bankkártyás fizetéssel (SimplePay) egyenlíthető ki. Az online bankkártyás fizetések az OTP Mobil Kft. SimplaPay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz (az oldal üzemeltetőjéhez) nem jutnak el. SimplePay Szolgáltatás az Interneten keresztüli online fizetés, ezen belül kártyás fizetés, valamint a Simple ÁSZF–ben részletezett fizetési szolgáltatási opciók lehetőségének biztosítása. A Simple a szolgáltatással a Vevő és Kereskedő közötti, a SimplePay Rendszeren keresztül bonyolított online pénzáramlás biztosítását és annak biztonságos lebonyolítását végzi. SimplePay Szolgáltatás és Fizetési Rendszer nem pénzforgalmi szolgáltatás, így nem minősül MNB (Magyar Nemzeti Bank) engedélyköteles szolgáltatásnak.

5. Szolgáltatás menete 

Az oldal üzemeltetője a beérkezett jelentkezésről, a megadott e-mail címre automatikus értesítőt küld, melyben a felhasználó ellenőrizheti a megrendelés részleteit. Az automatikus értesítő hivatalos visszaigazolásnak minősül, mely alapján a felhasználó és az oldal üzemeltetője között szerződés jön létre.

6. Szolgáltatás igénybevétele, szellemi tulajdon, felelősség

A szolgáltatást igénybe vevő felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés létrejöttekor, nyilatkozatának megtételekor fizetési kötelezettsége áll be az oldal üzemeltetője. felé.

A szolgáltatás igénybevételéért a felhasználó, regisztráló, igénybe vevő személy teljes személyes felelősséggel tartozik. A weboldalon nyújtott szolgáltatások nem helyettesítik az egyéni állapotnak megfelelő pszichoterápiát, vagy más, egyéniesített, orvosi, vagy egyéb kezeléseket. A weboldalon nyújtott szolgáltatásokat a felhasználó saját felelősségére használhatja és hasznosíthatja, kizárólag magán célokra, azok kereskedelmi felhasználása tilos. A szolgáltatások nem pótolják az egyedi esetekre vonatkozó körültekintő diagnózist. A szolgáltató a szakmai szabályainak megfelelően, fokozott gondossággal, legjobb szakmai tudása szerint jár el a szolgáltatás nyújtásakor, eredményre azonban szavatosságot nem vállal.

A felhasználó a regisztrációval beleegyezik abba, a szolgáltatás igénybevételekor tisztességesen és felelősségteljesen viselkedik más felhasználókkal szemben. A mashangon.hu és a kapcsolódó oldalak, videók teljes körben szerzői jogvédelem alatt állnak, az oldal üzemeltetőjének szellemi termékei. Az oldal üzemeltetője fenntartja a szolgáltatás igénybevétele során közölt bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatosan. Az oldalon a felhasználó által közzétett anonim történet, információ, bejegyzés szerzői jogai a közzétételt követően az oldal üzemeltetőjét illetik. Az oldalon megjelenő felhasználói bejegyzések és történetek a felhasználó kifejezett kérése és hozzájárulása nélkül anonim módon, vagy becenévvel („nick”) kerülnek közzétételre, azonban a névfeltüntetés joga írásbeli kérésre a felhasználót megilleti. A közölt bejegyzést, történetet, felhasználó általi közlést az oldal üzemeltetője kérésre ésszerű határidőn belül eltávolítja.

Tilos a honlap, vagy videók bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani  kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában.

A honlapon található linkek (webes hivatkozások) külső webhelyekre mutatnak, melyek kizárólag ajánlások és amelyeknek tartalmáért, felhasználásáért az oldal üzemeltetője felelősségét kizárja.

7. Reklamáció, elállás 

Az oldal üzemeltetője a beérkezett reklamációt 8 munkanapon belül megvizsgálja, melynek során a felhasználótól e-mail útján további információt kérhet. A reklamáció vizsgálati eredményéről értesítőt küld. Az elállási szándékát a felhasználó az oldal üzemeltetője felé írásban, e-mailben vagy postai úton köteles jelezni. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a felhasználó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállási nyilatkozat megérkezése napján az oldal üzemeltetője és a felhasználó közötti szerződés megszűnik, melyről az oldal üzemeltetője értesítőt küld. 

A felmondási jog a fogyasztót (a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén) szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések vonatkozásában megilleti. Szolgáltatás esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolható az elállási jog.

Amennyiben a teljesítés – elállásra nyitva álló 14 napos határidőn belüli – megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni az oldal üzemeltetője ésszerű költségeit; A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az oldal üzemeltetője a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében található nyilatkozat kitöltésével is gyakorolható, amely a honlapról letölthető.

8. Korlátozások 

Az oldal üzemeltetője nem köteles a szerződésből eredő kötelezettségeit mindaddig teljesíteni, amíg a felhasználó nem teljesítette a szerződésben foglalt rá vonatkozó kötelezettségeket, elsődlegesen a kifizetést.

9. Számla 

Az oldalon igénybevett szolgáltatásról az oldal üzemeltetője a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki a felhasználónak. A szolgáltatásokért kiállított számla magyar nyelven készül. A felhasználó a számlát a jelentkezési lapon feltüntetett elektronikus email címre kapja meg.

10. Visszafizetés 

Amennyiben az oldal üzemeltetője és a felhasználó között létrejött szerződés bármilyen okból való megszűnése, módosítása, illetve a szolgáltatás visszautasítása esetén az oldal üzemeltetőjének visszafizetési kötelezettsége keletkezik, azt a következő feltételekkel teljesíti: az oldal üzemeltetője visszafizetési kötelezettségét a szerződés megszűnésétől, illetve a visszautasított szolgáltatás esetén az erről küldött értesítő dátumától számított 30 napon belül teljesíti. Az oldal üzemeltetője visszafizetési kötelezettségét banki átutalás útján teljesíti. A visszafizetéssel kapcsolatos részleteket és igényeket az oldal üzemeltetője a felhasználóval e-mailben egyezteti. 

11. Értesítők, visszaigazolások 

Az értesítő egy olyan email, amit az oldal üzemeltetője a felhasználónak az általa megadott email címére küld minden olyan esetben, amikor a szolgáltatással kapcsolatosan tájékoztatást, vagy amikor egy szükséges ügyintézési lépés megtételére hívja fel a felhasználót.

Az oldal üzemeltetője különösen az alábbi esetekben küld értesítőt:

  1. Regisztráció - A regisztráció aktiválásához szükséges linkről. 
  2. Szolgáltatás – Az egyes szolgáltatások igénybevételekor
  3. Szolgáltatás módosítása, törlése - A szolgáltatás teljesítésének megkezdéséről. 
  4. Szolgáltatás korlátozása - A szolgáltatás visszautasításáról
  5. Reklamáció - A reklamáció vizsgálatának eredményéről. 
  6. Elállás – Annak az oldal üzemeltetőjéhez történő megérkezéséről. A visszaigazolás egy olyan, az oldal üzemeltetője által a felhasználónak a felhasználó által megadott email címre küldött e-mail, ami joghatást keletkeztet: vagy létrehozza az oldal üzemeltetője és a felhasználó közötti szerződést, vagy megszünteti azt. 
  7. Szolgáltatás - A regisztrációért felelős személy által küldött „visszaigazolás” az oldal üzemeltetője és a felhasználó közötti szerződés létrejöttéről. 

12. Jogvita

Az oldal üzemeltetőjének célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, teljes megelégedettség mellett teljesítsen. Panaszt a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti az oldal üzemeltetőjével. Az írásbeli panaszt az oldal üzemeltetője 30 napon belül írásban megválaszolja és a panaszt esetlegesen elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496 Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A testület feladata, hogy megkísérelje a jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Jelen általános szerződési feltételek az oldal felhasználóira nézve kötelező érvényűek, azok megváltoztatására a dátum megjelölésével az oldal üzemeltetője jogosult. A módosítások a jelen oldalon történő közzététellel lépnek hatályba.

Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta. A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó jelen általános szerződési feltételeket kifejezetten elfogadja. Az oldal üzemeltetője külön tájékoztatja módosítás esetén a felhasználókat arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől.

Az ÁSZF tárolhatósága az alábbiak szerint biztosított:

A felhasználó

  • a honlap tartalmát teljes egészében lementheti számítógépére (mentés lehetősége biztosított), illetve
  • a honlap teljes tartalmát kinyomtathatja (kinyomtatás lehetősége biztosított), vagy
  • az ÁSZF-et egy külön fájlformátumban („pdf” vagy „doc”) letöltheti számítógépére (letöltés lehetősége biztosított). 

ÁSZF letöltése